به کدامين گناه؟

وحشت ، سرما ، رنج ، درد ، مرگ...چرا؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
a glass of wine

... باعث و بانی آن که بوده ؟ .... آيا خدای مهربون نبوده ؟ ... سکوت ميکنم .... يه ليوان ديگه ؟ ... بدرود .

Melika

همش سعی ميکنم فکر نکنم دوباره تا اثری ازش ميبينم دلپيچه ميگيرم...بخدا کار خدا نبوده. خدا نخواسته! آخه همه ی آدمهای بم که گناهکار نبودن... نبودن نه؟ شيطان خدا رو گول زده؟ نه نميشه خدا کامل... شايد ....نميدونم...بهتر فکر نکنيم... جات رو خالی ميکنم هم گله...

فرياد خفه

همش سعی ميکنم فکر نکنم دوباره تا اثری ازش ميبينم دلپيچه ميگيرم...بخدا کار خدا نبوده. خدا نخواسته! آخه همه ی آدمهای بم که گناهکار نبودن... نبودن نه؟ شيطان خدا رو گول زده؟ نه نميشه خدا کامل... شايد ....نميدونم...بهتر فکر نکنيم... جات رو خالی ميکنم هم گله...