مترسکها

                           مترسکها

مترسکها  مترسکها

           مترسکهای بی پاسخ

                     و اشکانی اهورايی

                               و باريدن گرفتنهای تنهايی

 

مترسکها نگهبانهای بی فکری

                                             مبادا ارتعاش شهپر مرغان

                                                        بياشوبد خيال جمع شيطانی

 

سوالی سخت بود و انتخابی سخت

                              ميان زنده بودن

                                          بردگی کردن

                                                 و يا مردن نبودن

                                                                فکر کردن؟

 

و اين لحظه

              و تاکيد مجدد آری اين لحظه

                                       دگر باره نيايد باز

                             و آن آوای شيطانی چه خواهد گفت؟

                                                            کبوتر با کبوتر باز با باز؟

 

ودنيای مترسکها

                  مترسکهای بی پاسخ

                         نمايشنامه ای مضحک!

                                  مترسکها نگهبانان روييدن؟

                                                            سبز بودن؟

              زهی خنده

                        مبادا يک پرنده دانه ای برگيرد از اين باغ

                                            که می آشوبد از فکرش درفش و داغ

 

آه

      که دنيای مترسکها چه خالی بود

                         به جای مغزها پوشال

                                تباهی و سياهی بود

آه

درون چشمها اندوه بی پايان

              چه شد کشتی رويامان که بر دريای آبی بود؟

 

آه

از دنيای مترسکها

          در اين دنيای پوشالی

              خواب خرگوشی چه طولانی

                                    عشق ممنوع و

                                                 نگه ممنوع

                                                       و پرواز پرنده

                                                              به تيغ مرگ قربانی

 

مترسکها مترسکها

               مترسکهای بی پاسخ...

/ 0 نظر / 16 بازدید