غرور و تعصب

...نه عزيزم. اينو ديگه نيستم.من تعصب ندارم ،ولی غرور دارم. نه، من غرورمو          نمی شکنم. مرد بی تعصب می تونه زندگی کنه ولی بی غرور نه.اين آخرين حرف منه27.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرياد شايدم فرياد خفه

خدايا. کيان امشب دل من بدتر از توست..ميشم از اين به بعد فرياد... ولی فرياد من خفس.. از سکوت بهتره ولی...