درگيری

چيه؟چته؟باز کی رو اعصابت پاتيناژ رفته؟آخه چه مرگته تو؟مردم از بس که مثه حسن کچل رفتی تو تنور خودت و بيرون نمی آی.من دلم گرفت بخدا.پاشو منو ببر بيرون.می خوام تو خيابون نفس بکشم.می خوام همين هوای آلوده رو قورت بدم.ميخوام بين دخترای توی کوچه ويراژ بدم.می خوام فحش بخورم. دعوا کنم. برم قبرستون گريه کنم. يا برم يه پارتی تا ميتونم بالا پايين بپرم.می خوام شماره بدم . تلفن بزنم.بابا من می خوام آدم ببينم...مردم از بسکه نشستی تو خونه. هی کتاب خوندی.هی چيز نوشتی.هی جلو ديگرون دماغتو بالا گرفتی.هی جوری نگاشون کردی انگار خدا داره به خر نگا ميکنه.آخه که چی؟ چيو ميخوای ثابت کنی ؟ که تو آدمی و بقيه نيستن؟ که تو ميفهمی وبقيه نميفهمن؟ آخه بدبخت! تو وقتی آدمی که بين ديگرون باشی.باشون زندگی گنی.وگرنه تو يه جزيره تنها آدم بودن تو به چه دردی ميخوره؟

- آخ گفتی! کاش ميشد برم تو يه جزيره تنها زندگی کنم... آخه ،مگه مردمو نميبينی؟ نميبينی چقدر احمقن. همين دورو برتو نگا کن.بخدا من فقط اولاق( همان الاغ سابق) ميبينمم. طرف ميخواد راجع به سياست صحبت کنه ، راجع به اجتماع ، راجع به فلسفه ، راجع به شعر، رمان ، عشق ، خيار شور،خدا ، گوجه فرنگی، روضه ، ... خلاصه راجع به هر کوفت و زهرماری که ميخواد صحبت کنه، تا دهنشو باز ميکنه،من فقط يه چيز ميشنفم: عر...عر...عر...

آخه بدبخت ، تو يه جزيره تنها تو هم يه اولاقی.فکر کردی اونجا آدمی؟ واسه کی آدمی؟ واسه شکمت؟

- د ، يه ديقه صبر کن تا واست بگم. دندون رو جيگر بذار...

برو واسه عمت بگو.فکر کردی اينا رو کی داره مينويسه؟ من که خود توام بدبخت...

- اا. هی من هيچی نميگم تو هم دور ورداشتی هی زرت و زرت بدبخت پشت قبالمون ميکنی.اصلآ ديگه بات حرف نميزنم. اونقدر تو خودم نگرت ميدارم تا بپوسی.از زور تو هم که شده از خونه بيرون نميرم. هر کيم زنگ زد جوابشو نميدم. بزار فکر کنن من مردم.گور بابای همشون...12.gif

به درک.مرتيکه ديوونه. تو رو بايد ببرن تو همون جزيره زنجيرت کنن...12.gif

/ 4 نظر / 9 بازدید
شراره

اووو چه عصبانی.... با خودتم حال عصب داری ؛)....ايول ؛)...

ساناز

سلام ممنونم که بهم سر زدی...من هم شبان غم تنهايی خويشم...شاد باشی

فرياد خفه

سلام کيان!آدما خوبن بنظر من...وقتی ايران بودم..از دست اين الاقا همش ميخواستم فرار کنم. خسته شده بودم از دست الاق بازياشون...الان که تو جزيره تنهام دلم لک زده واسه يه خورده الاق بازي...تو هم که مثه من با خودت درگيريهای شديدی داریD:

فرياد خفه

ای داد! ديدی چی شد کيان؟منم يکی از همون الاقام که تو گفتی! من نفهميدم چرا اسم فيلم زندگی ميشد {دروغهای حقيقی} ؟؟ يه مغز پوکم دارم فشار ميارم! لاغر شدم از تحرکات ذهنی ! کمک:(( اون حقيقيش چی بود اين وسط؟