ديالوگ

چمدانم را بستم.27.gif

گفتی: به باغچه فکر کردی که بی تو چه تنهاست.

گفتم: از سر راهم کنار برو. گلهای باغچه معصوم تر از اون هستن که دروغ رو پشت ساقه های ظريفشون پنهون کنن .

گفتی:دلم برات تنگ ميشه.

گفتم: فراموش می کنی.

گفتی:ترو خدا نرو.

گفتم: هه! خدا ! خدا مرده. مگه نمی بينی هر روز داری بهش قسم ميخوري؟

گفتی:خدا حافظ.23.gif

گفتم:هيچ وقت شجاعت نداشتی بگی منو تنها نذار!27.gif

در رو باز کردم و رفتم.27.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید