/ 4 نظر / 15 بازدید
RoSe

خب..خب...خب...من از اين عکس نتيجه ميگيرم که کسی که انتخابش کرده احتمالا کاملا قاطه...بعد پاهاش تو دستاش گره خورده...کلش داغ کرده..احتمالا هم کلش ذوق ذوق (ديکته اشو بلد نيستم!!!) ميکرده که محکم با دستاش گرفتتش...نلا منو ياد سر درد ميندازه!

RoSe

راستی چرا ديگه به من سر نميزنی؟ دلت مياد؟ خوبه برم خودمو از طبقات فوقانی جو بندازم پايين؟ راضی ميشی دل يه دختر کوچولوی بی سر پناه رو اينطور بشکونی؟

فرياد

و پسر اونقدر بخاطر شخصيت عجيب و خاصی که داره ٫به هر دليلی هر فاصله ای بين روابط بيفته و اگه خرتر باشه حتی در دوران عشق و عاشقی هم دلش ميخواد دختر مال اون باشه و اون مال دختر نباشه. وقتی رابطه به صفر رسيد و وقتی خيلی نزديک شدن دختر پسر در اون موقع بلاخره حرف دل پسر شنيده شد...شايد اگه مطمئن بودم تو (دختر) با کس ديگه ای دوست نميشدی٫من راحتر بودم....نميدونم دقيقا چه جمله ای.شايد همون شيطونی های کوچيک خودمون رو انجام نميدم فقط و فقط بخاطر اينکه تحمل انجام يک ده هزارم اون کارها رو از تو(دختر) ندارم...