شباهنگام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شباهنگام

      که مرغ عشق من پر می کشد بر بام

                                      ز قلبم دانه بر چيند

                                              ولی پا می کشد از دام

****************

شباهنگام

           که چشمم مات می ماند به در ، گاهی

                                   کشم از سوز دل آهی

                                    و اما لحظه ای ديگر، مرا رويای خوش گيرد

                                                                              چو از راهی

                 صدايی نرم و آهنگين

                                   "قدمهايش ! "

                                         شرر ريزد به جانم،گاه و بی گاهی

**********************

شباهنگام

      به گوشم می رسد

             نغمه های مست شبگرد خيابان گرد

                                   بگيرم سر به ديوار و...

                                            بريزم اشک غم ، من از سر درد

           " خدايا گر نيايد؟"

                           بگريم تا سحر از سوز دل،سرد

**********************

شباهنگام

       نيامد در برم عشقم

                        نشد او رام

                              و مرغ عمر من پر می کشد آرام

*********************

سحرگاه است

              نیامد در برم ديشب

                            نيامد تا ببيند جسم من سوزد

                                                             ز عشق و تب

*********************

سحرگاه است

         سينه ام جولانگه درد است

                             دو چشمم مات بر در ماند

                                                 چو آيد، جسم من سرد است

 

/ 0 نظر / 11 بازدید